Dr Parve Naistearstid (OSAÜHING Arvenos)

Andmed ning privaatsus

Andmekaitsetingimused

Dr. Parve Naistearstid (edaspidi Kliinik) töötleb raviprotsessi käigus Teie isikuandmeid. Käesoleval lehel kirjeldame, milliseid Teie isikuandmeid töötleme, mille alusel ja eesmärgil seda teeme ning millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega Kliinikus.

Töödeldavad isikuandmed, töötlemise alus ning andmete säilitustähtajad

 • Kliinikule on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse jt. õigusaktidega pandud kohustus osutatud tervishoiuteenust dokumenteerida ning patsientide terviseandmeid saata Tervise Infosüsteemi, Haigekassasse ning riiklikesse registritesse.
 • Eelpool nimetatud dokumenteerimiskohustuse täitmiseks töötleb Kliinik
  • isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid (nimi, isikukood, sünniaeg)
  • kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress)
  • terviseandmeid (patsiendilt saadud info, uuringute ja analüüside info, varasemate haigusjuhtude info Tervise Infosüsteemist, käesoleva haigusjuhu diagnoos ja epikriis ehk kokkuvõte).
 • Kliinik säilitab Teie terviseandmeid vastavalt kehtivale seadusandlusele 30 aastat. Muid isikuandmeid säilitab Kliinik 7 aastat dokumendi loomisest või kehtivuse lõppemisest (näiteks lepingute puhul).

Patsiendi õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega

 • Teil on õigus
  • oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia,
  • nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale,
  • nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist,
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Tervise Infosüsteemi edastatud andmetega saate tutvuda veebiaadressil digilugu.ee, muude isikuandmetega tutvumiseks või edastamiseks palume esitada Kliinikule vastavasisuline taotlus. Kliinik vastab taotlusele 30 päeva jooksul ning väljastab isikuandmed elektroonilisel kujul ID-kaardi krüpteeringut kasutades. Kui taotlete isikuandmeid paberkandjal või muul viisil, on Kliinikul õigus küsida selle eest tasu.
 • Oma isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks peate esitama taotluse (e-posti aadressile parve@parve.ee), kus on märgitud dokument, milles paranduse tegemist taotlete ning taotletava paranduse sisu. Kui parandamise vajadus on piisavalt tõendatud, parandab Kliinik andmed esimesel võimalusel.
 • Te saate nõuda isikuandmete kustutamist ainult nende andmete osas, mille kohta olete andnud nõusoleku nende töötlemiseks. NB! ravi dokumenteerimine toimub õigusaktide alusel, mitte patsiendi nõusoleku alusel, seega nende dokumentide kustutamist ega hävitamist nõuda ei saa.
 • Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse või töötlemine on olnud ebaseaduslik, kuid te ei esita andmete kustutamise nõuet.

Vastutava töötleja ning järelevalveasutuse kontaktandmed

 • Te võite isikuandmete kaitse alaste küsimustega igal ajal pöörduda Kliiniku andmekaitsespetsialisti poole e-postiaadressil andmekaitse@parve.ee
 • Kui Kliiniku andmekaitsespetsialisti vastus Teid ei rahulda, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 • Isikuandmete vastutava töötleja kontaktandmed:
 • Dr. Parve Naistearstid (Arvenos OÜ)
  Paldiski maantee 68, 10617 Tallinn
  telefon 6405 506
  e-post parve@parve.ee
 • Andmekaitse inspektsiooni kontaktandmed:
 • Andmekaitse inspektsioon
  Tatari 39, 10134 Tallinn
  telefon 6274 135
  e-post info@aki.ee

Need tingimused saate ka alla laadida siit:
Andmekaitse PDF